Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem zapisów zawartych w regulaminie.
Użytkownikiem serwisu jest każda osoba przeglądająca oraz dodająca do niego treści.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU ROZSMIESZACZE.PL:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z serwisu oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.
1.2. Korzystanie z serwisu oraz z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym regulaminie.

II. ZAKRES I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
2.1. Serwis przechowuje i udostępnia treści zamieszczone przez użytkowników.
2.2. Treści zamieszczone przez użytkowników są dostępne dla wszystkich użytkowników internetu.

III. PRAWA AUTORSKIE DO ZAMIESZCZANYCH TREŚCI
3.1. Użytkownik oświadcza, że w zakresie niezbędnym do korzystania z serwisu treści, które zamieszcza są wolne od wad prawnych. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich (m.in. autorskich praw majątkowych), a także postanowień niniejszego regulaminu oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
3.2. W szczególności zabrania się umieszczania treści, które: naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, naruszałyby prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności, naruszałyby w inny sposób postanowienia regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierały treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).
3.3. Użytkownik, w granicach maksymalnie dozwolonych przez prawo, ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszczane w serwisie.
3.4. Administrator, w granicach maksymalnie dozwolonych przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników serwisu, nie ingeruje w nie oraz nie dokonuje bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z niniejszym regulaminem oraz z przepisami obowiązującego prawa.
3.5. Weryfikacja treści następuje dopiero po zgłoszeniu naruszenia na adres: kontakt@rozsmieszacze.pl lub przez formularz kontaktowy.
3.6. W przypadku stwierdzenia, że zamieszczone przez użytkownika treści naruszają niniejszy regulamin bądź obowiązujące prawo Administrator uprawniony jest do niezwłocznego usunięcia treści.
3.7. Użytkownik, poprzez zamieszczenie treści wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Administratora oraz innych użytkowników serwisu.
3.8. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści, które: mogą stanowić naruszenie niniejszego regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub stanowić uszczerbek dla dobrego imienia serwisu.
3.9. Treści zamieszczone przez użytkowników nie wyrażają poglądów Administratora oraz nie powinny być z nim utożsamiane.
3.10. W przypadku gdy w wyniku zamieszczenia treści przez użytkownika dojdzie do naruszenia przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Administratora.
3.11. Użytkownik zobowiązuje się, że w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw przez zamieszczenie przez użytkownika treści, użytkownik wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Usługodawcę od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny oraz, w granicach maksymalnie dopuszczalnych przez prawo, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
4.1. Administrator, w granicach maksymalnie dozwolonych przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z serwisu przez użytkowników oraz skutki korzystania z serwisu.
4.2. Administrator, w granicach maksymalnie dozwolonych przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez użytkowników.
4.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam wyświetlanych w serwisie.
4.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę treści zamieszonych przez użytkownika.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z uzasadnionych przyczyn. Zmiany obowiązują od momentu umieszczenia ich w serwisie. Użytkownik akceptuje zmiany w momencie dalszego korzystania z serwisu.
5.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.01.2014r.